Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE w sprawie składania ofert na sprzedaż usług obejmujących organizację polowań w OHZ Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna, obwód nr 161

Nadleśnictwo Kolumna z siedzibą w 98-100 Łask ul. Armii Ludowej 1c, ogłasza postępowanie w zakresie wyboru biura polowań celem sprzedaży dla myśliwych oferty obejmującej polowania w OHZ Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna, obwód nr 161.

Oferent musi spełniać wszystkie wymagania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo Łowieckie.

Okres zawarcia umowy: umowa na sezon 2016 / 2017

Oferta cenowa i ilościowa zwierzyny wraz z regulaminem przetargu, jest do odebrania w biurze Nadleśnictwa Kolumna, ul. Armii Ludowej 1c, 98-100 Łask lub na prośbę oferenta Nadleśnictwo prześle ją za pomocą poczty elektronicznej.

Osobą upoważnioną z ramienia Nadleśnictwa do kontaktów w sprawie postępowania jest: Michał Falkowski – Zastępca Nadleśniczego tel. 0-43 675-42-06

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Nadleśnictwa Kolumna, ul. Armii Ludowej 1c, 98-100 Łask.

Termin składania ofert:

11 maja 2016 r. do godziny 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:30.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji.

Przedmiotowe postępowanie nie ma charakteru zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 i nie podlega przepisom tej ustawy.

Oferentowi nie przysługuje prawo do protestów i odwołań.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Kolumna, dnia 02 maja 2016 r.

Podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna

mgr inż. Adam Pewniak


Ogłoszenie o unieważnieniu publicznego przetargu ofertowego na sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny na podstawie "Oferty cenowej na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Kolumna”

Łask, 02.05.2016 roku

 

Ogłoszenie o unieważnieniu publicznego przetargu ofertowego na
sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny na podstawie
"Oferty cenowej na sprzedaż polowań w OHZ Nadleśnictwa Kolumna".

Nadleśnictwo Kolumna informuje, że ogłoszone dnia 18 kwietnia 2016 roku postępowanie w zakresie wyboru biura polowań celem sprzedaży dla myśliwych oferty obejmującej polowania w OHZ Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kolumna, obwód nr 161 zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia zostało unieważnione Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna z dnia 02.05.2016 roku.

 

Podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna

             mgr inż. Adam Pewniak


Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Kolumna prowadząc Ośrodek Hodowli Zwierzyny Rydzyny organizuje polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych, za pośrednictwem krajowych biur polowań.

Oferta łowiecka

Dodatkowych informacji w zakresie oferty łowieckiej otrzymają Państwo od leśniczego do spraw łowieckich. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce kontakt.